Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘การศึกษาต่อ’ Category

07วันที่ 26 มิ.ย.2560 เวลา 8.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย) โดยระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 170 คน นอกจากนั้น ศาสตราจารย์- ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้พบปะผู้ปกครองเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีใจความที่น่าสนใจว่า ” การเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีแรกจะเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ในภาพรวม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตนเองว่ามีความถนัดกับวิทยาศาสตร์ในสาขาไหนมากที่สุด และได้เลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมีความถนัดในปีต่อไป ซึ่งจะทำนักศึกษามีความมุ่งมั่นในสาขาที่ตนเองสนใจจริงๆและพยายามที่จะทำคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขากำหนด ก็จะทำให้เราได้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความถนัดในแต่ละสาขาวิชาอย่างแท้จริง นอกจากนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์ ยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย และเป็นผู้ประกอบการเองได้เช่นกัน เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในศาสตร์ทุกแขนงจึงถือได้ว่ามีความสำคัญ อย่างยิ่งในปัจจุบัน”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-26.php

Advertisements

Read Full Post »

01-2เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08:30–15:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมจัดกิจกรรม “แนะแนวทางสู่รั้วมหิดล” ร่วมกับคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินกิจกรรมโดยงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มพิธีเปิดโดย นายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรการศึกษาและประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง ปีการศึกษา 2560 ให้แก่อาจารย์แนะแนวและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนต่างๆ ได้ทราบข้อมูลคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งฉายวิดิทัศน์ A Day in Life @ Mahidol Salaya ต่อด้วยการบรรยายในภาพรวมของการรับสมัครนักศึกษาจาก อาจารย์ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และข้อมูลบรรยายจากอาจารย์ตัวแทนของแต่ละคณะอีกด้วย หลังจากจบกิจกรรมบนเวที เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าชมบูธของแต่ละคณะที่สนใจจะเข้าศึกษาต่อ งานนี้มีคุณครู นักเรียนให้ความสนใจกว่า 300 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/nov59-15.php

Read Full Post »

01 (1) เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11.00 – 13.30 น. งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ร่วมกับงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม MUIDS COLLEGE FAIR ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อแนะนำหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรปกติในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีอาจารย์ผู้ให้คำแนะนำได้แก่ ดร.ปฐมพงษ์ แสงวิไล ดร.พหล โกสิยะจินดา ดร.ณัฐนรงค์ ขจรศักดิ์สุเมธ ดร.Christopher Brooke Smith ดร.กรกนก บุญวงษ์ ดร.ไพโรจน์ สถิรคู พร้อมด้วยทีมงานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และทีมงานแพทยศาสตร์และบัณฑิตศึกษา โดยทางคณะฯ มีหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีทั้งหมด 5 สาขา ได้แก่ BIOMEDICAL SCIENCE, MATERIALS AND NANO ENGINEERING, BIORESOURCES AND ENVIRONMENTAL BIOLOGY, INDUSTRIAL MATHEMATICS และ ACTUARIAL SCIENCE บรรยากาศของกิจกรรมเป็นไปอย่างคึกคัก มีการสอบถามข้อมูลรายละเอียด พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ทั้งในหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรปกติ โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองที่ให้ความสนใจกว่า 200 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/nov58-10.htm

Read Full Post »

05วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องเทพธิดา โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และงานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การนำของงานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสู่รั้วมหิดล โดยมีนายแพทย์เกษตร อมันตกุล รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงาน ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินรายการและร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจาก ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมงานกว่า 500 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/nov58-9.htm

Read Full Post »

04เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ อาจารย์ประจำหน่วยสหสาขา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้ปฏิบัติงาน จาก งานแพทย์ศาสตร์ บัณฑิตศึกษา และพัฒนาหลักสูตร งานประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมพิเศษ และงานการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ที่นำทีมโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ณ โรงแรมพิมาน จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับคณะสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มด้วยการบรรยายแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นเป็นการเสวนาแนะนำหลักสูตรของแต่ละคณะฯ ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ ได้แนะนำหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Science (Biomedical Science) ได้รับปริญญา 2 ใบ จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Sussex, Brighton, United Kingdom โดยเมื่อจบการศึกษาแล้ว สามารถประกอบอาชีพ เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านการแพทย์ปฏิบัติงานระดับนานาชาติ เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน นักวิชาการ นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัยทางการแพทย์ ประกอบวิชาชีพอิสระ ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในระดับนานาชาติ หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน (หลักสูตรนานาชาติ) Bachelor of Science Program in Materials Science and Nano Engineering (International Program) หลังสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถ ประกอบอาชีพเป็นผู้ประกอบการด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน อาจารย์หรือนักวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ผู้เชี่ยวชาญ หรือเป็นที่ปรึกษาด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน พนักงานในบริษัทชั้นนำที่ต้องใช้ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน ในระดับนานาชาติ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งภาษาไทย และนานาชาติ ไปเผยแพร่ พร้อมตอบข้อซักถามแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าเยี่ยมชมบูธ ซึ่งมีนักเรียนจากจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 500 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/nov57-18.htm

Read Full Post »

04เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 รองศาสตราจารย์วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ บัณฑิตศึกษา และพัฒนาหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้ปฏิบัติงาน จาก งานแพทย์ศาสตร์ฯ งานประชาสัมพันธ์ฯ และงานการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล เพื่อประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ที่นำทีมโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องสังขละบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะสถาบันต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยเริ่มด้วยการบรรยายแนะแนวทางสู่รั้วมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันทา วิบูลย์จันทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อด้วย การแนะนำหลักสูตรของคณะต่างๆ โดยมี ดร.ระพี บุญเปลื้อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ นอกจากนี้ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ วัฒนา วีรชาติยานุกูล ได้พูดคุยประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของคณะวิทยาศาสตร์ อีกด้วยและได้นำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทั้งภาษาไทย และนานาชาติ ไปเผยแพร่ พร้อมตอบข้อซักถามแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าเยี่ยมชมบูธ ซึ่งมีนักเรียนจากจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,000 คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/nov57-7.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกนก บุญวงษ์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์ศิรวิทย์ สิตปรีชา ภาควิชาชีววิทยา และ อาจารย์วิทูร ชื่นวชิรศิริ ภาควิชาฟิสิกส์ ได้ร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ณ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม (Bilingual School) เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อเชิญชวนน้อง ๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักเรียนเข้าร่วมฟังการแนะแนวกว่า 120 คน

11

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/nov55-27.htm

Read Full Post »

Older Posts »