Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘การประชุมวิชาการ’ Category

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แถลงข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา

03

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-22.php

Advertisements

Read Full Post »

04ดร.ธเนศ พฤทธิวรสิน อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทย โครงการ Global Young Scientists Summit ประจำปี 2560 นายกันตภณ เจนแสงจันทร์ นักศึกษา ปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาฟิสิกส์ ผู้แทนประเทศไทยโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี ประจำปี 2560 และนายชลพิสิฐ เกียรติเสวี นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนประเทศไทยโครงการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2560 ร่วมรับเสด็จและถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference 2017: NAC2017) ภายใต้แนวคิด “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมาย ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยของ สวทช. ที่เป็นรูปธรรมทั้งการนำไปใช้ประโยชน์ต่อภาคการผลิตและบริการ ตลอดจนสังคมและชุมชนต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศ กิจกรรมหลักภายในงาน NAC2017 ประกอบด้วยเวทีเสวนาพิเศษในหัวข้อ “ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับแรงบันดาลใจ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ /การสัมมนาวิชาการ เป็นเวทีนำเสนอความก้าวหน้าของการวิจัยและพัฒนา และการประชุมเชิงปฏิบัติการ รวมทั้งสิ้น 52 หัวข้อ / นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาของ สวทช. และพันธมิตร 5 โซน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2560 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/mar60-29-2.php

Read Full Post »

03วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 101B ชั้น1 อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (โยธี) อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 3 ท่าน ได้แก่ ดร.ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ ดร.สุรพงษ์ อยู่มา อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และ ดร.พงศกร กาญจนบุษย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ เข้าร่วมประชุมผู้แทนประเทศไทยโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปี 2559 โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินการรับสมัครทุนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี 2559 โดยคัดเลือกนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วจึงนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกขั้นตอนสุดท้าย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/feb60-6.php

Read Full Post »

26คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา ตัวแทนสภาคณาจารย์ หัวหน้างาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม-อภิปราย-ร่างแผนกลยุทธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2560-2564 ณ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 16-18 กันยายน 2559

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัดจากการทำ Balance Score Card และแบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายแผนกลยุทธ์ โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 1) หัวหน้าภาควิชาที่มีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 2) หัวหน้าภาควิชาที่มีการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาและแพทยศาสตร์ 3) หัวหน้างานระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุน การประชุมในครั้งนี้ ดำเนินการโดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep59-16.php

Read Full Post »

11เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร ให้การต้อนรับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในฐานะที่คณะวิทยาศาสตร์ เป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2559 ในการนี้ได้มอบ ข้าวหอมออร์แกนิคเป็นที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม และได้จัดทำวิดีโอนำเสนอ ภายใต้ชื่อ “คณะวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ ภายใต้การนำของคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ” นอกจากนี้มีการจัดเลี้ยงอาหารว่าง และอาหารกลางวัน โดยมี ศาสตราจารย์คลินิค นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในการประชุมฯ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/apr59-27.php

Read Full Post »

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ ห้องการ์เด้นท์ 3-4 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย หน่วยควบคุมคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาหารหมักจากถั่วเหลือง (QCTC-Soybean Fermentation) จัดการประชุม เรื่อง การสนับสนุนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ดำเนินการเกี่ยวกับอาหารหมักจากถั่วเหลือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับอาหารหมักจากถั่วเหลือง ได้รับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี รวมถึงการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัยที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงหรือนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือสามารถลดต้นทุนการผลิต โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนการขยายศักยภาพการจำหน่ายหรือส่งออกอาหารหมักจากถั่วเหลืองได้

ซึ่งการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรก ที่สำคัญของหน่วย QCTC-Soybean Fermentation เพราะจะเป็นก้าวแรกที่สร้างให้เกิดความร่วมมือกันอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและหน่วยวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เวลา 09.00 น. เปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณอมเรศ ภูมิรัตน จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้กล่าวแนะนำหน่วยควบคุมคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมอาหารหมักจากถั่วเหลือง โดยมี ดร.กิตติพงศ์ พร้อมวงศ์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวถึง นโยบายภาครัฐฯ ในการส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม จากนั้น คุณสุมาลี จิรวงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับซอสปรุงรสและซีอิ๊วภายใต้พระราชบัญญัติอาหาร และ คุณนภาจรีย์ แววรัตน์ Senior Trade Officer กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึง นโยบายและแนวทางการปฏิบัติของภาครัฐในการส่งเสริมการส่งออกผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม งานนี้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วย นักวิชาการ บุคลากรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนบริษัทผู้ผลิตอาหารหมักจากถั่วเหลืองที่เป็นสมาชิกของชมมผู้ประกอบการซีอิ๊ว ผู้เข้าร่วมจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 100 ท่าน ได้รับความรู้ ความเข้าใจอย่างเต็มที่ เสร็จจากการประชุมก็เป็นการประชุมประจำปี ของชมรมผู้ประกอบการซีอิ๊ว

20

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/dec58-19.htm

Read Full Post »

การประชุมเยี่ยมเยือนส่วนงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล (MU Visit) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้างานให้การต้อนรับ

17

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2558/apr58-30.htm

Read Full Post »

Older Posts »