Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for กันยายน 22nd, 2017

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาริสา พลพวก ภาควิชาจุลชีววิทยา ในโอกาสได้รับทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” (For Women in Science) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือกับสำนักเลขาธิการแห่งชาติ ว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้จัดงานแถลงข่าวและพิธีมอบทุนขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ

17

ภาพงานแถลงข่าว : http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep60-21-1.php
ภาพงานพิธีมอบทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย :http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep60-21-2.php

Advertisements

Read Full Post »

03 (1)ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เชิญ CASACT ซึ่งเป็นสมาคมประกันวินาศภัยระดับโลกมาจัดอบรมเรื่อง “An Introduction to the Actuarial Profession” ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง B-201 อาคารชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

กิจกรรมภายในงานมี Alex Lei และ Ruan van Rensburg สองนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมืออาชีพ ระดับ Fellow of the Casualty Actuarial Society และ Michael Chou ผู้ดำรงตำแหน่ง CAS International Relations Manager มาบอกเล่าถึงเรื่องราวอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย บทบาทและความสำคัญของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความก้าวหน้าในสายงาน และช่องทางการศึกษาต่อในสาขาคณิตศาสตร์ประกันภัยในต่างประเทศ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเรื่องการก้าวสู่อาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย และสาขาอื่นๆ จำนวนไม่น้อย

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep60-20-2.php

Read Full Post »

03ในวันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดพิธีปฐมนิเทศและพบอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุนโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้อง L01 ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย พญาไท เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติของนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนโครงการพิเศษได้หารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา

กิจกรรมภายในงานได้รับความสนใจจากนักเรียนทุนเป็นจำนวนมาก มีการกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนโครงการพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และ กล่าวรายงานพิธีเปิด รวมถึงแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษาทุนพร้อมทั้งชี้แจงข้อปฏิบัติของนักศึกษาทุนโครงการพิเศษ โดยอาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาพิเศษเรื่อง “กระตุ้นให้เกิดไฟ มีแรงใจเดินหน้าต่อ” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนจะให้นักศึกษาทุนได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/sep60-20-1.php

Read Full Post »