Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for มิถุนายน, 2017

02ศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัย ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ Astrophysics เพื่อบันทึกเทปรายการ “Research Impact” ทางสถานีโทรทัศน์ Mahidol Channel ซึ่งเป็นรายการสารคดีที่มีรูปแบบในการนำเสนอผลงานการวิจัยที่ได้รับการยอมรับ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมทั้งภายในประเทศและระดับสากล โดยศาสตราจารย์ ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล ได้ให้สัมภาษณ์ถึงงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค อนุภาครังสีคอสมิก การเปลี่ยนแปลงของพายุสุริยะ และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงงานวิจัยที่มีความร่วมมือกับนานาชาติ สามารถติดตามรับชมได้ในรายการ “Research Impact” ออกอากาศทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ http://www.channel.mahidol.ac.th และ http://www.youtube.com/mahidolchannel

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-27-1.php

Advertisements

Read Full Post »

โครงการ Young Investigators Retreat 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 มิถุนายน 2560 ณ ดาษดา เดอะฟลาวเวอร์ เอสเซ้นส์ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดปราจีนบุรี พิธีเปิดการสัมมนา และบรรยายพิเศษ “ทิศทางด้านวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ การจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์รุ่นใหม่ที่อยู่ต่างภาควิชาได้รู้จักกันมากขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกัน ทั้งในด้านการวิจัยและบทบาทการเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำไปสู่การสร้างเครือข่ายและการทำงานวิจัยร่วมกันในอนาคต คณาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมยังได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับนักวิจัยรุ่นพี่และนักวิจัยอาวุโสของคณะที่มีชื่อเสียง เป็นการเปิดมุมมองให้กว้างขึ้น นอกจากนั้นอาจารย์รุ่นใหม่ยังมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลความต้องการการสนับสนุน ปัญหา/อุปสรรค ในการทำวิจัย ตลอดจนมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคณะฯร่วมกัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันด้วย

65

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-25-27.php

Read Full Post »

10คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท ทั้งนี้การบริจาคโลหิตนอกจากจะมีส่วนในการได้ช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นและส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของผู้บริจาคอีกหลายประการแล้ว ยิ่งไปกว่านั้นการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ยังถือเป็นการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ฯ ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-28.php

Read Full Post »

05โรงเรียนกำเนิดวิทย์เป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และเป็นโรงเรียนที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรัก เห็นความงามและคุณค่าของงานวิจัย รวมถึงได้รับแรงบันดาลใจในการเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม และนักวิจัยในอนาคต โดยวันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 – 16.45 น. โรงเรียนกำเนิดวิทย์ เข้าศึกษาดูงาน ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 5 ภาควิชาหลัก ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาคเทคโนโลยีชีวภาพ ภาคชีววิทยา ภาคฟิสิกส์ ภาคคณิตศาสต์ และภาคพฤกษศาสตร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถานศึกษาที่มีงานวิจัยและบุคลากรคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ในระดับต้นของประเทศ และทางโรงเรียนเล็งเห็นว่าการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-27.php

Read Full Post »

07วันที่ 26 มิ.ย.2560 เวลา 8.00 – 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เฉพาะหลักสูตรภาษาไทย) โดยระบบกลาง Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น 170 คน นอกจากนั้น ศาสตราจารย์- ดร.สุมาลี ตั้งประดับกุล รองคณบดีฝ่ายการศึกษา ได้พบปะผู้ปกครองเพื่อชี้แจง และตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีใจความที่น่าสนใจว่า ” การเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในปีแรกจะเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์ในภาพรวม เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตนเองว่ามีความถนัดกับวิทยาศาสตร์ในสาขาไหนมากที่สุด และได้เลือกเรียนในสาขาที่ตนเองมีความถนัดในปีต่อไป ซึ่งจะทำนักศึกษามีความมุ่งมั่นในสาขาที่ตนเองสนใจจริงๆและพยายามที่จะทำคะแนนให้ได้ตามเกณฑ์ที่แต่ละสาขากำหนด ก็จะทำให้เราได้นักวิทยาศาสตร์ที่มีความถนัดในแต่ละสาขาวิชาอย่างแท้จริง นอกจากนั้นการเรียนวิทยาศาสตร์ ยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย และเป็นผู้ประกอบการเองได้เช่นกัน เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว อยู่ในศาสตร์ทุกแขนงจึงถือได้ว่ามีความสำคัญ อย่างยิ่งในปัจจุบัน”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-26.php

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แถลงข่าวการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 49 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี “เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 6 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา

03

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-22.php

Read Full Post »

04“Creative & Innovation thinking การคิดสร้างสรรค์ สู่นวัตกรรม เพื่อการปฏิบัติงาน” ก้าวแรกของโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อการปฏิบัติงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานของบุคลากรด้วยการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมความรู้และสร้างจินตนาการให้กับบุคลากร เพื่อหาแรงบันดาลใจและสร้างสิ่งใหม่ๆในการทำงานเพื่อพัฒนาระบบ พัฒนาคนในการทำงานต่อไปในอนาคต อบรมโดยวิทยากรมากด้วยความสามารถและมีประสบการณ์ด้านการสร้างนวัตกรรม รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท โดยท่านวิทยากรให้ข้อเสนอแนะในการทำงานว่า “เราจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราควรสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ มากกว่าการวิ่งตามนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ผู้อื่นสร้างขึ้น วิทยากรเชื่อว่างานสร้างสรรค์ไม่ได้ไกลเกินที่จะทำได้และชาวคณะวิทย์ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์อยู่ในตัวอยู่แล้ว เพียงแค่กล้าที่จะเริ่มทำมันให้สำเร็จ นอกจากนี้ผลงานสร้างสรรค์ยังสามารถพัฒนางานประจำของส่วนงานและนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ สร้างภาพลักษณ์การเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสต์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับคณะวิทยาศาสตร์ของเราอย่างแท้จริง”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://science.mahidol.ac.th/th/activity/jun60-21-1.php

Read Full Post »

Older Posts »