Feeds:
เรื่อง
ความเห็น

Archive for the ‘โครงการวิจัย’ Category

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมประตาป สิงหศิวานนท์ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 17 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ นพ. รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวผลรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2556 ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 13 คน โดยคัดเลือกจากผลงานของบุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะ สร้างสรรค์ผลงานที่สร้างประโยชน์ทางวิชาการและและสังคม แบ่งเป็น 5 สาขา ได้แก่ สาขาความเป็นครู สาขาการวิจัย สาขาการประดิษฐ์ สาขาการแต่งตำรา และสาขาบริการ โดยการนี้ มีผู้ปฏิบัติงานของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ ศาสตราจารย์ ดร. เดวิท จอห์น รูฟโฟโล ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลมหิวทยาลัยมหิดล สาขาการวิจัย ในผลงานเรื่อง “อนุภาคโปรตอนพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ : การปลดปล่อยและขนส่งตามทั้งสองของวงสนามแม่เหล็กปิดระหว่างดาวเคราะห์” ที่ได้รับการตีพิมพ์เมื่อ 22 ตุลาคม คศ. 1989 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. ฉัตรชัย เหมือนประสาท ภาควิชาสรีรวิทยา ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู นายคำรณ โชธนะโชติ งานบริหาร และธุรการ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ โดยศาสตราจารย์ ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ด้วย

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่มีความวิริยะอุตสาหะและปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจนมีผลงานดีเด่น ในสาขาต่างๆ ซึ่งผู้ได้รับรางวัลนอกจากจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แล้ว จะได้รับเงินสดรางวัลละ 200,000 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้คัดเลือกผลงานของอาจารย์ นักวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการ และประชาชน ให้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกจะเข้ารับพระราชทานรางวัล จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

33

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/jul57-3-1.htm

Read Full Post »

ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2557 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9 (วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 9) ซึ่งในปีนี้ เป็นวาระครบรอบ 30 ปี พสวท. จึงมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมมากขึ้นเป็นพิเศษ

เริ่มต้นกิจกรรมภายในงานด้วยการเสวนา “30 ปี พสวท. สร้างนักวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติไทย (อดีต ปัจจุบัน อนาคต)” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล และดร.พรพรรณ ไวทยากูร และการเสวนา 4 ห้อง “เส้นทางการศึกษา และวิชาชีพวิทยาศาสตร์” ในสาขา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา บรรยายโดยบัณฑิตทุน พสวท. ที่ได้รับรางวัล ใน 4 สาขา รวมกว่า 40 ท่าน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย ได้ร่วมเสวนา หัวข้อ “งานวิจัย นำไทย ก้าวไกล สู่อาเซียน” และยังมี รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ที่มาเป็นผู้บรรยายในกิจกรรม “สนุกกับผลึก เนื่องในวาระฉลองปีสากลแห่งผลึกศาสตร์ (International Year of Crystallography)” ให้ความรู้และความสนุกสนานกับผู้ฟังเป็นอย่างมาก ซึ่งงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพลฯ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ในการตรวจสอบฟอร์มาลินในอาหาร ให้มีความจำเพาะ ที่เห็นผลได้อย่างชัดเจน และมีค่าใช้จ่ายน้อย มาจัดแสดงในส่วนจัดแสดงนิทรรศการกลางอีกด้วย

เนื่องในปีนี้ พสวท. ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดแสดงนิทรรศการร่วมกับโรงเรียนคู่ศูนย์ พสวท. ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดยได้นำเสนอข้อมูลของศิษย์เก่านักเรียนทุน พสวท. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และผลงานบัณฑิต พสวท. ที่ได้รับรางวัล มาจัดแสดง ทั้งนี้ มีการถามตอบเพื่อแจกรางวัลให้กับน้อง ๆ ที่ร่วมสนุกตอบคำถาม สร้างความเพลิดเพลินเป็นอย่างมาก และได้นำหลักสูตรระดับปริญญาตรีไปประชาสัมพันธ์ซึ่งได้รับความสนใจมากจากนักเรียนที่เข้าร่วมงาน

17

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/may57-30.htm

Read Full Post »

เมื่อวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 127 ชั้น 1 อาคารไบโอเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในนามมหาวิทยามหิดล นำ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแถลงข่าวการอนุญาตใช้สิทธิจุลินทรีย์ Bs สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ และได้เล่าถึงที่มาของเชื้อจุลินทรีย์ Bacillus sphaericus การพัฒนาความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการทดสอบในภาคสนาม พร้อมนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จครั้งนี้ด้วย

ในส่วนของระยะการทดลองและทดสอบกว่า 2 ปี จึงได้ผลการทดสอบมีประสิทธิภาพอย่างมากและพร้อมถ่ายทอดนวัตกรรม”Bs – จุลินทรีย์ กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ ” ให้ภาคเอกชนนำไปผลิตเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ สวทช.และ ม.มหิดล จึงเห็นชอบร่วมกันที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ให้ บริษัท ทีเอฟไอกรีน ไบโอเทค ที่มีเทคโนโลยีการผลิตเชื้อแบคทีเรีย Bti อยู่แต่เดิม ได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ ภายในระยะเวลา 5 ปี โดย สวทช. และ มหาวิทยาลัยมหิดล จะสนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคและความช่วยเหลือในด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง สำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ ต่อไป

การใช้เชื้อจุลินทรีย์ ดังกล่าว เป็นเชื้อแบคทีเรียที่สร้างสารพิษไปทำลายกระเพาะของลูกน้ำยุงรำคาญและยุงก้นปล่อง จะไม่เป็นอันตรายต่อคน สัตว์และสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอนามัยโลกรับรองความปลอดภัยสามารถใช้ได้จริง ทั้งนี้พร้อมผลักดันให้ เอกชน นำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ สำหรับควบคุมลูกน้ำยุงรำคาญ โดยจำหน่ายในต้นทุนที่ต่ำ หวังช่วยประชาชนป้องกันโรคร้ายที่เกิดจากยุงและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

17

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/apr57-1.htm

 

Read Full Post »

06เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 เวลา 08.45 น. – 17.00 น. ณ อาคารเรียนรวม (ตึกกลม) L 01 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท งานการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “นิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียนทอง ทองพันชั่งรองคณบดีฝ่ายการศึกษากล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ หัวข้อ  “การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาช่วยในงานอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม” โดย อาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ภายในงานมี การนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้น ปีที่ 4 ทุกสาขาวิชาของคณะฯ ที่น่าสนใจทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นสาขาชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ เคมี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ฟิสิกส์ พฤกษศาสตร์ ธรณีศาสตร์ วิทยาศาสตร์การเกษตร ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ และสาขาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจ อาทิเช่น

การผลิตไบโอเอทานอล เพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนโดยยีสต์ การศึกษาสารจากพืชสมุนไพรไทย (ไคร้หางนาค) พบว่ามีความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีซึ่งการศึกษานี้อาจนำไปสู่ความหวังใหม่ในการรักษาโรคมะเร็งท่อน้ำดี ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมาก และมีอัตราการตายสูงที่สุดในประเทศไทย การประดิษฐ์ระบบบรรเทาภาวะการนอนกัดฟันอัตโนมัติบนรากฐานของการตรวจสอบสัญญาณไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อ การค้นพบวิธีการลดค่าใช้จ่ายในขั้นตอนการผลิตไวรัส เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายการรักษาผู้ป่วยด้วยวิธียีนบำบัดซึ่งจำเป็นต้องใช้ไวรัสเป็นตัวถ่ายยีนจำนวนมาก เป็นต้น

ภายในงานยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ นำเสนอผลงานของนักศึกษา ทั้งหมดกว่า 200 บอร์ด พิธีมอบเกียรติบัตร และรางวัล แก่ผู้ที่นำเสนอผลงานทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร์ และพิธีปัจฉิมโอวาท โดย ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี กล่าวให้ปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งบรรยากาศนั้นเต็มไปด้วยความรัก และความอบอุ่น

25

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2557/mar57-17.htm

Read Full Post »

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ศ.ดร.ศกรณ์ มงคลสุข คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผศ.ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น และนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์

ซึ่ง ศ.ดร.อมเรศภูมิรัตน ประธานคณะกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น เปิดเผยว่า มูลนิธิได้จัดมอบรางวัลสองรางวัลนี้ขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 31 เพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์และมีคุณธรรมสูง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้สังคมไทยเห็นความสำคัญของงานวิจัยไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติมากขึ้น

สำหรับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2556 ศิษย์เก่าจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล สองท่าน คว้ารางวัลในปีนี้ ได้แก่ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ ศิษย์เก่าจากภาควิชา ชีวเคมี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยผลงาน วิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งท่อน้ำดีมากกว่า 30 ปี โดยเป็นการศึกษาเกี่ยวกับยีนที่มีความสัมพันธ์กับการก่อมะเร็ง และการแพร่ลุกลามของมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อการวินิจฉัยแนวใหม่แบบพุ่งเป้าและเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาฤทธิ์ยาและสารสกัดจากสมุนไพรออกฤทธิ์ยับยั้งการแบ่งตัวและการแพร่ลุกลามของเซลล์มะเร็ง

ศิษย์เก่าอีกท่านได้แก่ รศ.ดร.บรรจบ ศรีภา จากภาควิชาพยาธิชีววิทยา ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจัยและการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ได้ทำวิจัยเกี่ยวกับกลไกการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ โดยได้ค้นพบกลไกอิมมูโนพยาธิวิทยา ที่ทำให้เกิดการอักเสบรอบท่อน้ำดีที่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดมะเร็งท่อน้ำดี

ส่วนอาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2556 สองท่านได้แก่ ผศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ ผลงานที่ทำให้ได้รับรางวัลได้แก่การวิจัยเกี่ยวกับ การถอดสมการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมของวัตถุขนาดนาโนเมตร เพื่ออธิบายพลังงาน และแรงระหว่างโมเลกุลสำหรับวัตถุขนาดนาโนเมตร ตัวอย่างของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ศึกษาได้แก่ การใช้ท่อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดนาโนเมตรหรือวัสดุที่มีรูพรุนในการแยกโปรตีนเอ็นไซม์ หรือแก๊ส ที่ผสมกันอยู่ในระบบ การหาขนาดของแคปซูลจิ๋วที่เหมาะสมที่จะสามารถบรรจุโมเลกุลของยาหรือโปรตีนใด ๆ เข้าไปได้ เพื่อเป็นต้นแบบในการนำยาเข้าสู่ร่างกาย และ ศึกษาพฤติกรรมพลังงานระหว่างอนุภาคนาโนเมตรกับเยื่อหุ้มเซลล์ เพื่อการขนส่งยาหรือแคปซูลขนาดจิ๋วไปยังเซลล์เป้าหมาย ผศ.ดร.ดวงกมลได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ดีใจที่ได้รับรางวัล ทำให้มีกำลังใจทำงานต่อไป ควรที่จะเลือกงานวิจัยที่เราชอบ จะทำให้มีความสุขกับการทำงานวิจัย ต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ ขอบคุณภาควิชาคณิตศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาทุกท่านที่มีส่วนให้ประสบความสำเร็จในครั้งนี้”

ท่านที่ 2 ได้แก่ ผศ.นพ.ดร.ฉัตรชัย เหมือนประสาท อาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา งานวิจัยที่ส่งผลให้ได้รับรางวัล คือ การคิดค้นพัฒนายารักษาโรคท้องร่วงและโรคธาลัสซีเมีย โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติของประเทศ อาทิเช่น พืชสมุนไพร ผลไม้ และของเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นเปลือกกุ้งและแกนหมึก เป็นต้น อีกทั้งยังได้พยายามศึกษาพยาธิสรีรวิทยาของโรคดังกล่าวเพื่อการออกแบบการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผศ.นพ.ดร.ฉัตรชัย ได้กล่าวเสริมว่า “อยากให้น้องๆและเพื่อนๆนักวิจัย มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานวิจัยต่อไป เพราะงานวิจัยเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและประโยชน์เป็นอย่างมาก โดยมุ่งเน้นทำวิจัยในหัวข้อที่ตนเองชอบ หรือตอบโจทย์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การวิจัยที่ดีและสนุกควรร่วมกันวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเพื่อนนักวิจัยต่างสาขาเพราะจะทำให้เกิดผลงานวิจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด อีกทั้งยังทำให้เกิดการเรียนรู้และเชี่ยวชาญรอบด้านมากขึ้น สำหรับผม ผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทำงานวิจัยได้ดีและนำไปสู่ความสำเร็จ คือ เราควรต้องรู้คุณค่าของการทำวิจัยและความสำคัญของบทบาทในฐานะนักวิจัย เพราะถึงแม้เราจะพบเจออุปสรรค ปัญหาต่างๆ เราก็จะมีกำลังใจที่จะต่อสู้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้ เพราะเรารู้คุณค่าของสิ่งที่เราทำ”

34

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/aug56-2.htm

Read Full Post »

03

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 12.00 น. รศ.ดร.มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล ให้สัมภาษณ์ รายการข่าวสามมิติ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เรื่อง “โปรตีน E6* จากฮิวแมนพาพิวโลมาไวรัสชนิด 16 ส่งเสริมการดื้อยาในเซลล์มะเร็งปากมดลูก” ที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขางานวิจัย เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์ ของท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เกี่ยวกับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2556/jun56-24.htm

Read Full Post »

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.30 น. รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr.Kazuhiro Watanabe Managing Director ของ Olympus Singapore pte ltd ร่วมแสดงความยินดีในการจัดตั้งศูนย์ Olympus Bioimaging Center ณ หน่วยสังเคราะห์ภาพระดับ นาโน (CNI) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของประเทศที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย สืบสานเป็นวัฒนธรรมองค์กรมากว่า 50 ปี ดังนั้น ผู้บริหารของคณะฯ ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการจัดตั้งศูนย์ Olympus Bioimaging Center

การจัดตั้งศูนย์ Bioimaging Center ที่สนับสนุนโดยบริษัท Olympus ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกลไกผู้สนับสนุนการทำวิจัยที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเป็นการประหยัดงบประมาณของภาครัฐ และสามารถส่งเสริมความเข้มแข็ง ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย และยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานและสถาบันการศึกษาภายนอกได้มีโอกาสใช้เครื่องมือ ของศูนย์ Olympus Bioimaging Center อย่างทั่วถึงได้ด้วยเพื่อกระตุ้นงานวิจัยระดับประเทศ

ศูนย์ Olympus Bioimaging Center จะเป็นห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์ที่สมบูรณ์และทันสมัย สามารถให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการเพื่อวินิจฉัย ซึ่งจะก่อให้เกิดผลงานทางวิชาการใหม่ๆ ของนักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ที่มีประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์ และวงการแพทย์ต่อไปในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าศูนย์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เครื่องมือ Bioimaging มีประโยชน์ในการศึกษาวิจัยเซลล์ที่ยังมีชีวิตและกระบวนการทำงานของเซลล์ที่ซับซ้อน และมีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะห์หรือช่วยวินิจฉัยโรคในเนื้อเยื่อชนิดต่างๆ ด้วยวิทยาการที่ทันสมัย และมีความแม่นยำสูงเทียบเท่ามาตรฐานระดับนานาชาติ เครื่องมือ Bioimaging นี้ จะทำให้เราสามารถมองเห็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กได้อย่างละเอียดและชัดเจน ในด้านการจัดการ ถือว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวอย่างของมหาวิทยาลัยในภาครัฐ ที่สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ” โดยในช่วงบ่ายได้จัดสัมมนา Live cell Imaging Seminar

37

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.sc.mahidol.ac.th/tha/news/activity/2555/nov55-29.htm

Read Full Post »

Older Posts »

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.